Condicions Generals de Contratació

Condicions Generals de Contratació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://agricolacorbera.com/ és propietat d’ Agricola Corbera d’Ebre, SCCL amb CIF F43013994i adreça fiscal en CARRER PONENT, 21 43784, CORBERA D’EBRE (TARRAGONA), actuant comercialment sota la marca Agrícola Corbera d’Ebre, SCCL

La relació comercial que regeix entre Agrícola Corbera d’Ebre, SCCL i el client o usuari està regulada per les condicions generals de contractació, les quals estan especialment descrites a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, també són d’aplicació la Llei 3/2014, de 27 de març de modificació del text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Tot això sense oblidar la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les condicions generals poden ser modificades per AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE, SCCL, sempre que ho consideri necessari i sense caldre cap avís previ. Les modificacions es podran fer per qualsevol forma admissible en dret, inclosos mitjans telemàtics, i seran considerades com a vàlides i d’obligat compliment mentre es trobin publicades en la web i fins que no siguin posteriorment modificades. AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE, SCCL també tindrà el dret d’aplicar, en certs casos en què ho estimi oportú, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals, anunciant-ho en temps i forma oportuns.

La pàgina web té com objecte la VENDA DE VINS i OLIS.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Cal ser usuari registrat de la web per poder adquirir els nostres productes mitjançant compra en línia; a tal fi, hi haurà un apartat destinat a registre a la nostra botiga online.. Segons la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat , amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Tanmateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l’adreça CARRER PONENT, 21 43784 CORBERA D’EBRE (TARRAGONA) o mitjançant el correu electrònic botiga@agricolacorbera.com

En qualsevol cas, es presumirà que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè a menys que hi hagi qualsevol ordre en contra per part seva, la qual haurà de ser comunicada a AGRÍCOLA CORBERA D’EBRE, SCCL segons l’esmentat al paràgraf anterior.

El nom d’usuari i contrasenya aconseguits durant el procés de registre identificarà a cada usuari durant el procés de compra. Aquestes dades seran totalment privades. La responsabilitat de de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, correspon a l’usuari, no podent cedir-les a un altre. La informació registrada pot ser modificada en qualsevol moment, anant a l’àrea de client, on també hi constarà un històric de les comandes. Els registres estaran a disposició de cada usuari i podran ser tractats pel mateix.

Un cop efectuada una compra, el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. A tal fi, és molt important disposar d’un correu electrònic vigent del client. El temps màxim per a rebre confirmació de la finalització de la comanda és de 24 hores, passat aquest temps, contacteu amb AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL al telèfon d’atenció al client 977420432 o mitjançant el correu electrònic botiga@agricolacorbera.com.

La factura o còpia de la comanda serà enviades juntament amb el producte adquirit i seran rebudes pel client al mateix temps que aquest.

 

Vigència i ofertes.

En compliment de la normativa vigent AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

Característiques essencials dels productes

Tots els productes presents a la nostra botiga en línia seran descrits mitjançant informació obtinguda del fabricant, fotografies i descripcions de les seves característiques més importants, no sent el color del producte observable en la fotografia vinculant.

Garanties

AGRÍCO LA CORBERA D’EBRE SCCL ofereix la garantia legal de tots el productes que ofereix a la seva pàgina web com a proveïdor dels mateixos que; també disposa d’un servei de postvenda mentre estigui vigent tal garantia. Per executar la garantia, el client podrà fer-ho dirigint-se al establiment de AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL al servei de postvenda, per correu electrònic a botiga@agricolacorbera.com o als punts establerts que s’estableixin a tal fi . En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d’atenció al client 977420432 o mitjançant el correu electrònic botiga@agricolacorbera.com

Preus

Tots els preus de tots els productes estaran en euros i inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Qualsevol altre impost que fos aplicable en certs casos, seriea indicat de manera convenient (IGIC o IPSI).

 

Despeses de lliurament i transport

AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL realitza enviaments a Espanya Península. Les despeses d’enviament s’aplicaran en funció de la zona d’enviament, mida i pes. S’han d’especificar abans de finalitzar la comanda.
En AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL no hi ha compra mínima, si no, que la comanda màxima ha de ser de 90 kg, per a comandes superiors el client haurà de posar-se en contacte amb nosaltres.

Execució de la comanda

El compromís per part de AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL és de lliurar la comanda en un màxim de 48-72 hores a partir del pagament de la mateixa. No es comptabilitzaran en aquest temps els dissabtes, diumenges i festius. L’horari de lliurament serà de 8:30 hores a 19:00 hores. El repartiment de productes es realitzarà l’empresa ASM.

Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD o PAYPAL

Les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzaran utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer ). Tota la informació transmesa viatjarà xifrada per la xarxa. Cal tenir en compte que les dades sobre la targeta de crèdit emprada en una transacció són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL. Quan es faci el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD caldrà informar obligatòriament les següents dades: número de targeta, la seva data de caducitat, i el Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la targeta VISA o MASTERCARD, d’aquesta manera, la seguretat de l’operació és òptima.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Qualsevol compra que hagi estat carregada fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament podrà ser reintegrada al seu titular. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat que sigui possible.

L’anterior serà així degut a la presumpció de la bona fe contractual per ambdues parts. Per tant, en cas que es pogués comprovar que la compra havia estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, que el titular de la targeta havia exigit de manera indeguda l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Tot i que AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL va actualitzant els seus estocs de manera constant, no obstant, degut a la fluctuació de la demanda dels clients, pot succeir de manera puntual que algun dels productes oferts per AGRICOLA CORBERA D’EBRE,SCCL a la web no estigui disponible temporalment. En aquest cas en que hi hagués una indisponiblitat puntual, tan aviat com aquesta fos coneguda per AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL ho notificarà al client per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies i AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL podrà donar la doble opció de, per un costat, subministrar al client, un producte de característiques similars o de superior qualitat, sense augment de preu o, per un altre costat, abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada per indisponiblitat temporal del producte sol·licitat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Tal i com s’indica a les normatives actuals sobre consum, el comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 977420432, dirigint-se al correu electrònic botiga@agricolacorbera.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CARRER PONENT, 21 43784 CORBERA D’EBRE (TARRAGONA), o bé a través del formulari de desistiment. Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

Els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, revisarem el seu estat. Quan s’hagi pogut comprovar que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Els costos de devolució seran assumides pel client i AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL s’encarregarà de la recollida dels productes retornats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no es demani el contrari.

Tal i com s’indicava a l’anterior apartat, AGRICOLA CORBERA D’EBRE, SCCL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix.